Oferta

Audyty

Audyt jest efektywnym narzędziem kontroli systemów bezpieczeństwa i jakości żywności. Po audycie otrzymają Państwo:

 • rzetelne informacje o funkcjonowaniu firmy
 • identyfikację potencjalnego ryzyka wystąpienia niezgodności
 • raport z audytu, który skutecznie pomoże w ustaleniu działań korygujących

Oferujemy audyty:

 • wstępne/zerowe (diagnostyczne) – weryfikujące spełnienie wymogów prawnych i przygotowujące do wdrożenia systemów
 • konsultacyjne - oceniające postęp we wdrażaniu/utrzymywaniu zasad HACCP i precyzujące zakres dalszych prac naprawczych
 • akceptacyjne - potwierdzające zgodność z wymaganiami jakości

Audyty wewnętrzne

Audyty zgodności z wymaganiami GMP i GHP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej) oraz  HACCP przeprowadzane są w warunkach codziennego funkcjonowania firmy. Indywidualnie opracowane listy sprawdzające (check-listy) umożliwiają weryfikację właściwych działań Państwa pracowników na wszystkich etapach obrotu żywnością: od dostawy surowców, półproduktów czy wyrobów gotowych, poprzez ich przechowywanie i przygotowanie, do uzyskania produktu końcowego, oferowanego klientom.

Zalety prowadzenia audytów wewnętrznych w Państwa firmie:

 • całkowita niezależność: Audytor widzi rzeczy takimi jakimi są, ma świeże spojrzenie na to, co się dzieje w audytowanych obszarach oraz działa całkowicie w interesie Klienta audytu
 • rzetelność i dokładność działania: Audytor jest dociekliwy, ponieważ na co dzień nie ma bezpośredniej styczności z audytowanymi obszarami 
 • pełna poufność: końcowe wyniki audytu są podawane do wiadomości wyłącznie kierownictwu organizacji
 • profesjonalne udokumentowanie: otrzymują Państwo czytelną, pełną, zgodną z wymaganiami standardów dokumentację
 • wartość dodana w formie bieżącego doradztwa: oprócz profesjonalnego wykonania audytu otrzymują Państwo doradztwo w zakresie usuwania niezgodności ujawnionych podczas audytu wewnętrznego

Audyty dostawców

Wybór właściwych dostawców, to jeden z kluczy do sukcesu Państwa biznesu. Często w praktyce okazuje się, że deklaracje składane przez dostawców, nie mają pokrycia w rzeczywistości. z tego względu coraz więcej firm zaczyna doceniać prowadzenie audytów dostawców, zarówno przed rozpoczęciem, jak i w trakcie trwania współpracy.

Zalety audytu dostawców:

 • minimalizacja ryzyka związanego z brakiem kompetencji dostawcy do dostarczenia Państwu wyrobu zgodnego z wymaganiami
 • ocena gotowości dostawcy do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z Państwa wymaganiami 
 • ocena wywiązywania się z zawartej umowy handlowej
 • zacieśnianie wzajemnego partnerstwa.
powrót

Projekt i wykonanie Ivision.pl